Avaleht      Kontakt      Teejuht      Sihtasutus      Teenused      Uudised      Toetajad      Galerii
SIHTASUTUS > SA > PÕHIVÄÄRTUSED


Sihtasutuse tegevusvaldkond on sotsiaalhoolekanne. Sihtasutuse põhitegevuseks on eakatele üldhooldusteenuse-, kasvandikele asenduskoduteenuse- ja puuetega inimestele erihoolekandeteenuste osutamine.

TUNNUSLAUSE

Turvaliselt ja toetatuna tunned end Taheval!

MISSIOON

Taheva Sanatoorium pakub turvatunnet ja toetust osutades klientidele toimetulekut toetavaid sotsiaalhoolekandeteenuseid, milleks peamiselt on asenduskodu vanemliku hoolitsuseta lastele, üldhooldusteenus eakatele ja erihoolekanne puudega inimestele.

Asenduskodu toetab igakülgselt kasvandiku ettevalmistamist toimetulekuks iseseisvas elus lähtuvalt tema arengupotentsiaalist.

Üldhooldekodu osutab kvaliteetset hooldus- ja põetusteenust ning arvestab kliendi individuaalsuse ning erivajadustega.

Erihoolekandeteenused toetavad puudega isiku võimalikult iseseisvat toimetulekut igapäevaelus

VISIOON

SA Taheva Sanatoorium on klientide ja kasvandike iseseisvat toimetulekut toetav, nende eripäraga arvestav, paindlikke lahendusi pakkuv, tervislikke eluviise propageeriv ja pidevalt õppiv ning arenev hoolekandeasutus.

 

PÕHIVÄÄRTUSED

  • Ausus, avatus ja usaldusväärsus

Oleme avatud ning usaldusväärsed ja hindame ka teistes seda. Peame oma lubadusi, täidame kokkuleppeid. Me julgeme võtta vastutust ning saame aru oma vigadest.

  • Klient on võrdväärne partner

Me kuulame klienti ja arvestame tema huve, suhtume temasse lugupidavalt. Kliendil on oma õigused ja kohustused. Me peame kinni võrdõiguslikkuse tagamise põhimõtetest, meil ei diskrimineerita kedagi tulenevalt tema soost, usulistest veendumustest, tervislikust seisundist jms. Meie klientide õigused on tagatud Eesti Vabariigi põhiseaduse ja teiste Eestis kehtivate õigusaktidega, Euroopa inimõiguste konventsiooniga ja ÜRO lapse õiguste konventsiooniga. Me austame iga teenuse saaja põhiõigust enesemääratlusele.

  • Initsiatiivi ja omaalgatuse toetamine

Toetame töötajate, klientide, koostööpartnerite positiivseid algatusi. Arutelud, kaasamõtlemine, projektide algatamine on väärtustatud.

  • Meeskonnatöö

Me tegutseme tasakaalukalt organisatsiooni huvides, jagame ülesandeid ja vastutust nende täitmise eest. Me austame oma kolleege ning raskel hetkel pakume üksteisele abi ja toetust.

  • Õpime pidevalt

Meie töötajad väärtustavad õppimist ning tegelevad pidevalt enese täiendamisega. Me õpime oma vigadest. Meil rakendatakse PDCA-mudelit, mis tähendab esmalt planeerimist ehk eesmärkide püstitamist ja vajaduste määratlemist, seejärel plaani järgi tegutsemist, siis kontrollimist, kas tulemused vastavad esitatud nõuetele ja koostatud plaanile ja kontrolli alusel plaanis vajalike muudatuste tegemist. Tegemist on pideva parendamise tsükliga.

    TAGASI

© SA Taheva Sanatoorium
    www.sats.ee