Avaleht      Kontakt      Teejuht      Sihtasutus      Teenused      Uudised      Toetajad      Galerii
TEENUSED > ASENDUSKODU > TEENUSE KIRJELDUS


Ajalooline taust

Sihtasutuse Taheva Sanatooriumi asenduskodu osakond asub Tsirgumäe külas Taheva mõisa kompleksis endise valitsejamaja teisel korrusel.

Valitsejamaja on ehitatud 1884. aastal, juurdeehitused sellele tehti 1952. ja 1975. aastal. 2009. aastal rekonstrueeriti valitsejamaja täielikult lähtuvalt hoolekandeteenuseid osutava sihtasutuse vajadustest.

Tahevat on mainitud esmakordselt 16. sajandi keskpaiku ja mõisana 17. sajandi algupoolel.

Oletatavasti oli peale I Maailmasõda ja Eesti Vabadussõda palju invaliidistunud ja orbudeks jäänud lapsi, kelle eest riik pidi hoolitsema. Laste hoolekande eesmärkidel organiseeris Töö- ja hoolekandeministeerium 1926. aastal Taheva mõisa peahoonesse Vigaste Lastekodu.

Kuni 1993. aastani tegutses kompleksis Taheva Lastesanatoorium hingamisteede haigustega laste raviga. 16. septembril 1993 aastal avati lisaks sanatoorsele osakonnale lastekodu osakond 20 kasvandiku kohaga.

Taheva Lastesanatoorium lõpetas oma tegevuse Valga Maavalitsuse hallatava riigiasutusena 01.01.2005. Taheva Lastesanatooriumi funktsioonid, töötajate töölepingud koos nendest tulenevate õiguste ja kohustustega ja varad anti üle Taheva vallale, kes moodustas Sihtasutuse Taheva Sanatoorium, mille üheks osakonnaks on asenduskodu.  

2009. aastal rekonstrueeriti endine valitsejamaja täielikult. 2018. aasta teises pooles valmisid kaks peremaja.

Teenuse kirjeldus

Asenduskoduteenus on teenuse osutaja poolt lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

Sihtasutusele Taheva Sanatoorium on väljastatud tegevusluba SAK000081 (tähtajatu) asenduskodu teenuse osutamiseks kuni 24 kasvandikule.

Asenduskodu kasutuses on 2009. aastal täielikult rekonstrueeritud peahoone teine korrus ning kaks peremaja.

Asenduskodus töötab peresüsteemil, peresse kuulub kuni 8 last. Seisuga 01.03.2019 on asenduskodus kolm peret ning elab 18 kasvandikku.

Igal perel on oma köök, puhkeruum, kasvatusala töötajate ruum, sanitaarruumid ja iga pere kasutuses on 4-5 magamistuba. Ühiskasutuses on olemas saun. Ürituste korral on täiendavalt võimalik kasutada söögisaali, päevakeskuse ruume jt sihtasutuse ruume ning territooriumit. 

Kaks peret elavad uutes peremajades ning üks pere peamaja II korrusel. 

Asenduskodu teenusele olevale kasvandikule koostatakse koostöös eestkosteasutusega enne teenusele saabumist juhtumiplaan (juhtumiplaan on lepingu lisa, mille on koostanud eestkosteasutus ja see on juba teenusele saabudes olemas), mis vaadatakse koostöös kasvandiku, eestkosteasutuse ja sihtasutuse sotsiaaltöötajaga üle üks kord aastas. 

Tegevusplaan koostatakse koos kasvandikuga või koos tema seadusliku esindajaga 30 päeva jooksul pärast kasvandiku teenusele saabumist.Tegevusplaan on kasvandikuga töötamise alus. See on töötaja, kasvandiku ja/või meeskonna ühiselt koostatud dokument, mis määratleb kasvandiku eesmärgid ja erinevate seotud osapoolte tegevused teenuse osutamise ajaks. 

Igale kasvandikule on määratud tugikasvataja. Tugikasvataja on kasvandikule usaldusisikuks. Ta kuulab kasvandiku muresid ja teeb kõik selleks, et probleemid saaksid lahendatud delikaatselt.

Asenduskodul on palju traditsioone ja koostööpartnereid. Näiteks tähistatakse riiklike ja rahvakultuuri tähtpäevi, laste isiklikke tähtpäevi.

Kasvandikud võtavad osa kunsti-, laulu- ja puutööringidest, sagedasti toimuvad ühised väljasõidud. Kasvandikud osalevad Taheva valla külade üritustel, heakorratalgutel, koristavad kooli- kodutee ääri prügist, hooldavad lillepeenraid, mõned neist tegelevad harrastuskalapüügiga ning korjavad marju seeni taskuraha teenimise eesmärgil. Peredes tähistatakse ühiselt kasvandike sünnipäevi.

Asenduskodul on tihe kontakt ja konstruktiivne koostöö kõikide kohalike omavalitsuste üksustega, kust kasvandikud pärinevad. Paljud kohaliku omavalitsuse üksuste töötajad osalevad iga-aastasel sõprade päeval, samuti külastavad nad oma lapsi enamasti tihedamalt kui kaks korda aastas. Telefonitsi ning e-posti teel suhtlemine toimub praktiliselt igapäevaselt.

Osakonnas võimaldatakse õppijatele erialase praktika sooritamist.

    TAGASI

© SA Taheva Sanatoorium
    www.sats.ee